The Grafixoft BlogПублична покана Номер 02 / дата 28.09.2018 във връзка с изпълнение на проект “Нов шанс за развитие на служителите в Графиксофт ООД” по ОП Развитие на човешките ресурси, процедура BG05M9OP001-1.022 – СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

Процедурата е предвидена за изпълнение във връзка с изпълнение на Дейности “Включване на заети лица в специфични за конкретното работно място обучения”.

Кандидатстване по настоящата публична покана се извършва електронно на интернет адрес http://www.eufunds.bg – интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България.

Приложими документи:

1. Публична покана2

2. Методика за оценка

3. Примерен Образец на декларация на кандидата

4. Примерен Образец на оферта

5. Списък на изпълнени

6. Проекто договор

7. Декларация подизпълнителПублична покана Номер 01 / дата 12.09.2018 във връзка с изпълнение на проект “Нов шанс за развитие на служителите в Графиксофт ООД” по ОП Развитие на човешките ресурси, процедура BG05M9OP001-1.022 – СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

Процедурата е предвидена за изпълнение във връзка с изпълнение на Дейности “Включване на заети лица в специфични за конкретното работно място обучения” и “Включване на неактивни/безработни лица в специфични за конкретното работно място обучения”

Кандидатстване по настоящата публична покана се извършва електронно на интернет адрес http://www.eufunds.bg – интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България.

Приложими документи:

1. Публична покана

2. Методика за оценка

3. Примерен Образец на декларация на кандидата

4. Примерен Образец на оферта

5. Списък на изпълнени обучения

6. Проектодоговор

7. Декларация подизпълнителGrafixoft will take part in the first IT Roadshow in UK

In June Grafixoft will be part of an IT delegation from Bulgaria that will visit UK in order to create business opportunities between Bulgarian and British companies. The initiative behind the Roadshow comes from BBBA (British Bulgarian Business Association) and its main aim is to promote our country as an outsourcing destination.

So far, 14 IT companies, including Grafixoft, will participate. An eventful programme has been developed, with focus on networking and presentation activities, and participation in two big international events – London Tech Week and International Business Festival in Liverpool.

The delegation will be promoted among different UK parties, which will have the opportunity to book 1-to-1 meetings with the Bulgarian participants.

There will be a unique chance to meet the representatives of the Bulgarian IT Hub during the Bulgarian IT Delegation Embassy Reception.

Official website of the UK IT Roadshow: http://ictroadshow.com/

About BBBA:

BBBA is a dynamic professional network, which provides a platform to facilitate dialogue and business among British and Bulgarian businesses. We cooperate with business associations in Bulgaria and the UK, through which our members get the opportunity to connect with myriad other potential business partners.Графиксофт подписа договор с МТСП по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

На 23.03.2018 год. Графиксофт подписа договор с МТСП по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Основната цел на проектното предложение е повишаване на производителността на труда и адаптивността, както и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятието и работните места обучения. С подходяща подготовка безработните и/или заетите лица ще имат шанс да се реализират на позиции, които осигуряват над средните за страната доходи, а компанията, работеща в секторите, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ с по-висока добавена стойност на труда ще намери отговор на едно от основните предизвикателства пред развитието си – недостига на работна сила с подходяща квалификация.

Инвестициите в хората са инвестиции в бъдещото хармонично и устойчиво развитие, насърчаващи необходимостта от комплекс от инициативи, които се стремят да подобрят качеството на обучението, отговарящо на търсенето на пазара на труда.

Специфични цели, които ще бъдат постигнати са:

  1. Инвестиране в човешкия капитал на фирмата, чрез предоставяне на по-добро образование и квалификация в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на стабилна икономика, основана на знанието;
  2. Повишаване на квалификацията на заети в компанията лица, съобразно Европейските стандарти;
  3. Подобряване адаптивността на заетите лица и насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда в бранша.
  4. Създаване на качествена и трайна заетост, устойчиви работни места, както и възможност за професионална реализация и квалификация и създаване на последваща заетост във фирмата, на безработни от най-уязвимите групи – до 29 години;
  5. Осигуряване на съответстващо за длъжността обучение на безработните лица.

Целите ще бъдат изпълнени чрез последователно извършване на включените и детайлно описани дейности в проектното предложение. Конкретните цели съответстват напълно и на целите на ОП „Развитие на човешките ресурси”, а именно – да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване. Изпълнение на целите на проекта ще допринесе за изпълнение на инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта”. Целите на проекта съответстват напълно на целите на процедурата и ОПРЧР за интегрирането на българския пазар към единния европейски пазар чрез подобряване на адекватността на уменията на работната ръка, съобразено с динамичните нужди на бизнеса, повишаване на производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост и заемане на по-качествени работни места.The new office is already a fact!

We are thrilled to announce that the intention in the beginning of the year has become a reality – Grafixoft has opened another office in the building, where we are currently located. The new space has the capacity of 30 people. Not only that, but also all of the new work places are already occupied by our engineering development team. The rapid expansion was a necessity due to the increased clients` needs. We are proud that we managed to fulfill the plan and we did so with great success.  With the new office and the people working there, we could continue to deliver excellent quality to all of our clients.

3     2

4      1E22-181 Dumps 820-427 VCE 000-014 PDF A4040-108 Exam S10-201 PDF HC-035-211-ENU Dumps M8010-238 Exam PDF NS0-145 Exam C_TPLM50_95 IT Exam 117-300 PDF 000-N40 Exam PDF C2140-649 Dumps C2020-635 PDF 000-723 Exam C2020-930 HP2-Q01 Exam PDF 310-056 Exam PDF 220-303 Dumps 156-315.71 VCE 2V0-651 VCE ACMP3.3 VCE 0B0-108 000-348 VCE HP0-Y50 IT Exam E22-265 Dumps 312-75 PDF M6040-426 Exam PDF HP0-216 000-866 Exam 1Z0-531 PDF HP0-207 Certification 650-251 Exam C2090-620 Exam PDF 9L0-207 HC-035-735-CHS PDF 1Z0-529 300-070 Dumps 050-712 1Y0-256 Exam 1Z0-101 C2140-820 Exam VCAD510 650-756 Exam