Графиксофт подписа договор с МТСП по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

На 23.03.2018 год. Графиксофт подписа договор с МТСП по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Основната цел на проектното предложение е повишаване на производителността на труда и адаптивността, както и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятието и работните места обучения. С подходяща подготовка безработните и/или заетите лица ще имат шанс да се реализират на позиции, които осигуряват над средните за страната доходи, а компанията, работеща в секторите, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ с по-висока добавена стойност на труда ще намери отговор на едно от основните предизвикателства пред развитието си – недостига на работна сила с подходяща квалификация.

Инвестициите в хората са инвестиции в бъдещото хармонично и устойчиво развитие, насърчаващи необходимостта от комплекс от инициативи, които се стремят да подобрят качеството на обучението, отговарящо на търсенето на пазара на труда.

Специфични цели, които ще бъдат постигнати са:

  1. Инвестиране в човешкия капитал на фирмата, чрез предоставяне на по-добро образование и квалификация в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на стабилна икономика, основана на знанието;
  2. Повишаване на квалификацията на заети в компанията лица, съобразно Европейските стандарти;
  3. Подобряване адаптивността на заетите лица и насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда в бранша.
  4. Създаване на качествена и трайна заетост, устойчиви работни места, както и възможност за професионална реализация и квалификация и създаване на последваща заетост във фирмата, на безработни от най-уязвимите групи – до 29 години;
  5. Осигуряване на съответстващо за длъжността обучение на безработните лица.

Целите ще бъдат изпълнени чрез последователно извършване на включените и детайлно описани дейности в проектното предложение. Конкретните цели съответстват напълно и на целите на ОП „Развитие на човешките ресурси”, а именно – да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване. Изпълнение на целите на проекта ще допринесе за изпълнение на инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта”. Целите на проекта съответстват напълно на целите на процедурата и ОПРЧР за интегрирането на българския пазар към единния европейски пазар чрез подобряване на адекватността на уменията на работната ръка, съобразено с динамичните нужди на бизнеса, повишаване на производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост и заемане на по-качествени работни места.