Публична покана Номер 01 във връзка с изпълнение на проект “Нов шанс за развитие на служителите в Графиксофт ООД”

Публична покана Номер 01 / дата 12.09.2018 във връзка с изпълнение на проект “Нов шанс за развитие на служителите в Графиксофт ООД” по ОП Развитие на човешките ресурси, процедура BG05M9OP001-1.022 – СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

 

Процедурата е предвидена за изпълнение във връзка с изпълнение на Дейности “Включване на заети лица в специфични за конкретното работно място обучения” и “Включване на неактивни/безработни лица в специфични за конкретното работно място обучения”

Кандидатстване по настоящата публична покана се извършва електронно на интернет адрес http://www.eufunds.bg – интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България.

Приложими документи:

1. Публична покана

2. Методика за оценка

3. Примерен Образец на декларация на кандидата

4. Примерен Образец на оферта

5. Списък на изпълнени обучения

6. Проектодоговор

7. Декларация подизпълнител