Category: Partnerships

BSCC membership

A promising new partnership was made just few days ago. We are happy to become members of the Bulgarian-Swiss Chamber of Commerce. BSCC was established at the end of 2004 and aims to promote and support trade and economic relations between Switzerland and Bulgaria. Grafixoft’s membership will help to establish new contacts between members of the Association and stakeholders from both countries, exchange of information and experience. Our company is pleased to work with clients from Switzerland and we meet their high expectations for standard and quality. For Grafixoft, this partnership is an opportunity to strengthen even more our good relations with Swiss companies and an opportunity for new collaborations.

Публична покана Номер 02 във връзка с изпълнение на проект “Нов шанс за развитие на служителите в Графиксофт ООД”

 

Публична покана Номер 02 / дата 28.09.2018 във връзка с изпълнение на проект “Нов шанс за развитие на служителите в Графиксофт ООД” по ОП Развитие на човешките ресурси, процедура BG05M9OP001-1.022 – СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

 

Процедурата е предвидена за изпълнение във връзка с изпълнение на Дейности “Включване на заети лица в специфични за конкретното работно място обучения”.

Кандидатстване по настоящата публична покана се извършва електронно на интернет адрес http://www.eufunds.bg – интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България.

Приложими документи:

1. Публична покана2

2. Методика за оценка

3. Примерен Образец на декларация на кандидата

4. Примерен Образец на оферта

5. Списък на изпълнени

6. Проекто договор

7. Декларация подизпълнител

Публична покана Номер 01 във връзка с изпълнение на проект “Нов шанс за развитие на служителите в Графиксофт ООД”

Публична покана Номер 01 / дата 12.09.2018 във връзка с изпълнение на проект “Нов шанс за развитие на служителите в Графиксофт ООД” по ОП Развитие на човешките ресурси, процедура BG05M9OP001-1.022 – СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

 

Процедурата е предвидена за изпълнение във връзка с изпълнение на Дейности “Включване на заети лица в специфични за конкретното работно място обучения” и “Включване на неактивни/безработни лица в специфични за конкретното работно място обучения”

Кандидатстване по настоящата публична покана се извършва електронно на интернет адрес http://www.eufunds.bg – интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България.

Приложими документи:

1. Публична покана

2. Методика за оценка

3. Примерен Образец на декларация на кандидата

4. Примерен Образец на оферта

5. Списък на изпълнени обучения

6. Проектодоговор

7. Декларация подизпълнител

Графиксофт подписа договор с МТСП по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

На 23.03.2018 год. Графиксофт подписа договор с МТСП по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Основната цел на проектното предложение е повишаване на производителността на труда и адаптивността, както и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятието и работните места обучения. С подходяща подготовка безработните и/или заетите лица ще имат шанс да се реализират на позиции, които осигуряват над средните за страната доходи, а компанията, работеща в секторите, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ с по-висока добавена стойност на труда ще намери отговор на едно от основните предизвикателства пред развитието си – недостига на работна сила с подходяща квалификация.

Инвестициите в хората са инвестиции в бъдещото хармонично и устойчиво развитие, насърчаващи необходимостта от комплекс от инициативи, които се стремят да подобрят качеството на обучението, отговарящо на търсенето на пазара на труда.

Специфични цели, които ще бъдат постигнати са:

  1. Инвестиране в човешкия капитал на фирмата, чрез предоставяне на по-добро образование и квалификация в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на стабилна икономика, основана на знанието;
  2. Повишаване на квалификацията на заети в компанията лица, съобразно Европейските стандарти;
  3. Подобряване адаптивността на заетите лица и насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда в бранша.
  4. Създаване на качествена и трайна заетост, устойчиви работни места, както и възможност за професионална реализация и квалификация и създаване на последваща заетост във фирмата, на безработни от най-уязвимите групи – до 29 години;
  5. Осигуряване на съответстващо за длъжността обучение на безработните лица.

Целите ще бъдат изпълнени чрез последователно извършване на включените и детайлно описани дейности в проектното предложение. Конкретните цели съответстват напълно и на целите на ОП „Развитие на човешките ресурси”, а именно – да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване. Изпълнение на целите на проекта ще допринесе за изпълнение на инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта”. Целите на проекта съответстват напълно на целите на процедурата и ОПРЧР за интегрирането на българския пазар към единния европейски пазар чрез подобряване на адекватността на уменията на работната ръка, съобразено с динамичните нужди на бизнеса, повишаване на производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост и заемане на по-качествени работни места.

BBBA membership

April, 2015 | Sofia, Bulgaria

 

Grafixoft  is happy to add a new promising name in its partnership list. As a member of the recently established British Bulgarian Business Association (BBBA) we  ope to help and take  part in strengthening the bilateral relations between Bulgaria and UK.  The active function that BBBA has, is a great way to provide a diverse and wide-ranging added value in the    informational, marketing and business platforms. Beside the information, the resources and the advocacy that every member gets, there are also investment opportunities and cross-border trade that will increase the credibility and the recognition.  Grafixoft believes that this partnership will lead to more opportunities for cooperation with UK companies.